วิธีทำข้อสอบ ติวสอบ CU-TEP


cu-tep

 

หากพูดถึงการติวแน้วข้อสอบ ทำข้สอบ ติวสอบCU-TEP นั้นเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเสียงลือหนาหู เกี่ยวกับความยากและความเทพของข้อสอบ แต่ก่อนจะไปกล่าวถึงเนื้อหาและเทคนิค ขั้นตอนแรกสุดที่เราต้องทำ นั้นคือการสมัครสอบโดยเราจะสมัครสอบได้ที่ www.atc.chula.ac.th เมื่อเข้าไปแล้วก็ทำการสมัครสมาชิก แล้วเราก็จะสามารถสมัครสอบออนไลน์ได้เลย

เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยได้ก็ได้เวลาเตรียมตัวเพื่อพิชิตความเทพของติว CU-TEP กัน โดยเราจะแบ่งข้อสอบออกเป็นส่วนต่างๆได้ 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 คือ ส่วนของการฟัง (Listening) โดยข้อสอบจะมีตัวเลือกมาให้เราเลือกตอบ จะเริ่มจาก บทสนทนาแบบสั้น (Short Conversation ) เป็นการสนทนาระหว่างคนสองคน ต่อมาเป็นบทสนทนาแบบยาว (Long Conversation) ซึ่งประโยคจะยาวขึ้น และสุดท้ายเป็นบทบรรยาย(Lecture) เป็นการฟังเรื่องราวซึ่งเราต้องจับใจความสำคัญจากบทบรรยายนั้นมาตอบคำถาม รูปแบบของคำถามที่พบได้บ่อยคือจะเน้นถามที่ถึงใจความหลัก (Main Idea) รายละเอียด (Detail) และการลงความเห็น(Inference)

ตัวอย่างคำถามที่ถามถึงใจความหลัก (Main Idea)

 • What is the main problem?
 • What is the conversation mainly about?

ตัวอย่างคำถามที่ถามถึงรายละเอียด (Detail)

 • According to the conversation , what does….refer to?
 • How do the speakers describe….?

ตัวอย่างคำถามที่ถามถึงการลงความเห็น(Inference)

 • What can be inferred from the conversation?
 • What be about ….?

 

ผู้เรียน หรือติวข้อสอบ cu-tep จะมีเวลาในการฟังที่น้อยมากเพราะเวลาที่ให้ในการสอบคือ 30 นาที และตัวข้อสอบมี 30ข้อ นั้นแสดงว่าเราไม่มีเวลามามัวลังเลไม่แน่ใจ เพราะข้อสอบจะพอดีกับเวลา เทคนิคที่ช่วยให้การฟังราบรื่นคือการที่เราพยายามอ่านตัวเลือกที่โจทย์ให้มาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลา แต่อย่ามัวแต่อ่านโจทย์จนพลาดการฟังข้อสอบในข้อถัดไป ในส่วนของบทบรรยายการจดเนื้อหาย่อๆจะช่วยให้เราจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ เช่น เวลานัดหมาย จำนวนตัวเลข

 

ส่วนที่ 2 คือ การอ่าน (Reading) ในส่วนนี้จะมีการวัดการใช้คำศัพท์ไปด้วยในตัว ดังนั้นตัวบทความที่ใช้สอบจะมีความหลากหลายและมีคำศัพท์จากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ ดังนั้นคำศัพท์จึงมีส่วนสำคัญในการทำข้อสอบ บทความที่มักจะนำมาออกข้อสอบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าการทางการแพทย์ อาจจะมีบทความทั่วไปแทรกมาบ้าง ซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความบันเทิงตามยุคสมัย หรือ ตำนาน ชีวประวัติบุคคลสำคัญ เป็นต้น ในส่วนของการอ่านจะถูกแบ่งโดยเริ่มจาก Cloze test ตามด้วยบทความขนาดสั้น และบทความขนาดยาว

 

ข้อสอบมีทั้งหมด 60 ข้อ มีเวลา 70 นาที ในส่วนของ Cloze test จะวัดคำศัพท์และการใช้คำโดยตรง ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นบทความขนาดสั้น มีช่องว่างเว้นให้เราเลือกคำศัพท์ไปเติมประมาณ 10 ข้อ โดยที่คำตอบที่เลือกนั้นจะต้องเติมแล้วทำให้บทความสมบูรณ์ ดังนั้นวิธีการหาคำตอบที่ดีที่สุดคือการที่เราต้องไม่จดจ่อกับช่องว่างที่เว้นไว้มากจนเกินไป แต่ต้องเลือกคำศัพท์หรือตัวเลือกที่ทำให้บทความมีองค์ประกอบโดยรวมที่สมบูรณ์

 

การทำข้อสอบในส่วนของบทความ เราจะมีเวลาจำกัดมากเป็นไปได้ยากที่จะได้อ่านบทความซ้ำเพื่อทวนข้อสอบ ดังนั้นสิ่งจำเป็นที่สุดในการทำข้อสอบส่วนนี้คือความเข้าใจและการวิเคราะห์ที่ดี การอ่านโจทย์ก่อนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลดี เพราะเราจะได้รู้แนวเรื่องอย่างคราวๆและจับประเด็นระหว่างอ่านให้ตรงกับคำถามเหมือนเป็นการจับคู่ให้ตรงกัน การอ่านก็จะง่ายและเร็วขึ้น แต่สิ่งสำคัญเราต้องอย่าใจเร็วด่วนได้ เมื่อเจอคำตอบที่มีความเป็นไปได้แล้วให้เก็บไว้ก่อนแล้วอ่านให้จบทั้งบทความ เพราะอาจจะมีเนื้อหาที่ย้อนแย้งกันในย่อหน้าต่อๆไป ทำให้เราพลาดตอบผิดได้ นอกจากนี้เทคนิคการ skimming โดยให้ความสนใจกับประโยคแรกและประโยคสุดท้ายจะช่วยให้เราเข้าถึงใจความสำคัญ จับหัวข้อเรื่องได้เร็วยิ่งขึ้น และเทคนิคการscanning ที่เราจะต้องกวาดสายตาอย่างรวดเร็วเพื่อตามหาคำตอบของคำถามที่ทำอยู่ในขณะนั้น จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้น

 

โจทย์ส่วนใหญ่จะถามถึงสิ่งที่เราอนุมานได้จากบทความนั้น หรือใจความสำคัญ (Main idea) ซึ่งตัวบทความได้บอกเป็นนัยและสื่อมายังผู้อ่าน มีการวัดด้านคำศัพท์ในบทความ (Vocabulary in text ) รวมทั้งการให้โจทย์ที่ถามถึงข้อเท็จจริง (Factual Questions )

 

ตัวอย่างข้อสอบ Cloze Test การทำแนวข้อสอบ CU-TEP

………..1……..BB center has to improve the entrance area which was used to come inside the building, the walking way changes from the ……2…… at the front door to be the side door of the building ………..3………improving period. we apologize for any inconvenience.

 1. a. Although b. But c. According to d. Besides
 2. a. enter b. exit c. entry d. entrance
 3. a. during b. for c. between d. by

 

ส่วนที่ 3 คือการเขียน (writing) ข้อสอบส่วนนี้จะเป็นแบบ Error identification ซึ่งเรื่องที่สำคัญในส่วนนี้คือหลักไวยากรณ์(Grammar) คนที่ไม่แม่นไวยากรณ์จะรู้สึกว่ายากแน่นอน แต่คนที่แม่นมองประโยคโดยรวมก็จะรู้ เพราะใช้คำศัพท์ไม่ยากมาก โครงสร้างประโยคไม่ค่อยซับซ้อน มีทั้งหมด 30 ข้อ 30 นาที มีเวลาให้คิดข้อละ 1 นาที เหมือนเวลาจะน้อย แต่โจทย์ที่ให้เป็นประโยคไม่ยาวมากประมาณ 2 บรรทัด เน้นการดูรูปประโยคว่าแต่ละส่วนใช้ถูกต้องหรือไม่ วางตรงตำแหน่งหรือไม่ ดังนั้น คนที่ไม่ค่อยถนัดด้านไวยากรณ์นั้น สามารถทำข้อสอบแบบข้ามๆไปก่อนได้ ข้อไหนที่แน่ใจให้ทำไปก่อน เพราะตัวข้อสอบสั้น ย้อนกลับมาทำได้ในตอนท้าย หลักไวยากรณ์ที่ออกข้อสอบจะเกี่ยวข้องกับการใช้ คำนาม คำสรรพนาม กริยา และส่วนเติมเต็มอื่นๆในประโยค รวมทั้งการใช้คำเชื่อมให้ถูกต้อง

 

ตัวอย่างข้อสอบ cu tep  ที่เข้าใจได้ง่าย

1. BB internet center a.) have to improve b.) the entrance area which c.) was used to come inside d.) the building

 • ตอบข้อ a.) have to แก้เป็น has to

2. a.) Some day I b.) will find my way back to c.) where your name d.) is written in the sand

 • ตอบข้อ a.) Some day แก้เป็น Someday

ผู้ที่จะทำการสอน cu tep ก็ได้ทราบถึงเนื้อหาและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการพิชิตข้อสอบเทพๆอย่าง CU-TEP นอกจากนี้ยังมีเทคนิคสุดท้ายคือการฝึกทำข้อสอบโดยการจับเวลาถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราบริหารเวลาในห้องสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่เรามุ่งมั่นตั้งใจ ฝึกฝนบ่อยๆเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ก็พิชิต CU-TEP ข้อสอบเทพได้ไม่ยาก