ติวฟิสิกส์ ม.4 เพื่อความเข้าใจ


รับสอนฟิสิกส์

 

ว่าด้วยเรื่องการ ติวฟิสิกส์ ม.4 เตรียมสอบ เรียนเพื่อสรุปพอสังเขป ข้อสอบกวดวิชาฟิสิกส์ง่ายๆ โดยสรุปแล้วเราจะสอบกลางภาคบทนำ และ การเคลื่อนที่แนวตรง ใครยังไม่เข้าใจฟิสิกส์ ยกมือขึ้นด่วน และถ้าน้องที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหา ก็สอนฟิสิกส์ โดยการปรับพื้นฐานให้เข้าใจเนื้อหาที่ดีก่อนแล้วฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบ เยอะเพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญให้ติวน้องนักเรียนเอง เริ่มต้นกันที่บทนำ
พอสรุปได้ว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้มาอย่างไรอะไร คือได้มาจากการสังเกต การตั้งสมมติฐาน และทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และนำข้อมูลที่ได้นั้นมา สรุป แล้วตั้งเป็นกฏ และเป็นทฏดีทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องนั้นๆ มาเพื่อใช้ในการอธิบาย ทำนายปรากฏการทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนั้นสามารถนำมาประยุกค์ทำให้เกินความก้าวหน้าในด้านต่างๆอาธิเช่น

ความก้าวหน้าทางการแทพย์
ความก้าวหน้าทางวิศวะกรรม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ยกตัวย่างบทเรียนวิชาฟิสิกส์ ม.4
บทที่ 1 เวกเตอร์

 1. ปริมาณทางฟิสิกส์
 2. หน่วย ในระบบนานาชาติ
 3. เวกเตอร์และการรวมเวกเตอร์
 4. องค์ประกอบเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
 5. การคูณเวกเตอร์

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง

 1. ปริมาณการเคลื่อนที่ (Quantities of motion)
 2. สูตรการเคลื่อนที่( Formulas of Rectilinear )
 3. การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่งหรือดิ่งเสรี (Free fall)
 4. กราฟการเคลื่อนที่เเนวเส้นตรง (Rectilinear motion Graphical Interpretation)

บทที่ 3 แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่

 1. การหาแรงลัพธ์
 2. การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง
 3. การหาแรงลัพธ์ของ 3 แรง
 4. การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่
 5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 6. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1-3
 7. แรงเสียดทาน
 8. สมดุลของแรง
 9. สมดุลต่อการเคลื่อนที่(translationalequilibrium)
 10. สมดุลต่อการหมุน(rotational equilibrium)

ถ้าน้องนักเรียนท่านใหนอยากเรียนพิเศษฟิสิกส์ เสาร์ เรามีติวเตอร์จัดส่งไปสอนตัวต่อตัว ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เริ่มติวตั้งแต่ ม.4 ได้เลยพร้อมน้องที่จะเรียนสายวิทย์ต้องเจอวิชานี้ที่มีความยากมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ในระดับ ม.4 ม.5 และ ม.6 อีกทั้งใครที่จะเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ต้องใช้ข้อสอบ PAT2 วิชาฟิสิกส์อย่างแน่นอน ยังไม่หมดในระดับมหาวิทยาลัย ก็ต้องเรียนต่อเช่นกันในวิชาฟิสิกส์
เพราะจะนำมาใช้คำนวณอัตตราต่างๆ ในสาขาวิชานั้นๆ ไปในอนาคตอีกด้วย ไม่เข้าใจฟิสิกส์หาติวเตอร์พี่ที่สอนเก่งวิชาฟิสิกส์ อธิบายช้าๆ เข้าใจๆ ปรึกษาหาครูฟิสิกส์ได้เลย ติดต่อ

pic-62

มอปลาย