สอน sat math ตัวต่อตัว


ติว SAT math จากติวเตอร์สายอินเตอร์แก้ปัญหาติวแล้วไม่ผ่าน ไม่ตรงจุดปรึกษาพร้อมลงคอร์สเรียนพิเศษ sat จากครู และติวเตอร์ด้านนี้โดยตรงตอบโจทย์ในส่วนข้อสอบให้น้องได้สอนทำข้อสอบ sat math (คณิตศาสตร์) ตัวต่อตัวสอนพื้นฐานทางคณิตตั้งแต่เริ่มต้นทำให้น้องๆได้ทำข้อสอบที่ตรงและ วิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากที่สุด
sat

SAT math คือ เป็นการสอบวัดความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
ซึ่ง เป็นข้อสอบวัดระดับเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งหลังสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ international จะมีการใช้ SAT เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เช่นเดียวกัน ให้เลือกสอบเช่น โปรแกรมนานาชาติใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น มีหลายคณะที่เลือให้ใช้คะแนนที่ได้สอบ sat math แล้วใช้ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาที่ออกสอบคือ

  • ตรีโกณมิติ (trigonometry)
  • การชั่งตวงวัด (Weights and Measures)
  • ตารางหรือชาร์ต (Tables or charts)
  • พีชคณิตและฟังก์ชั่น (Algebra and Functions)
  • ตัวเลขและการคำนวณ (Figures and calculations)
  • การแปลความหมายของกราฟ (interpretation of graphs)
  • การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และความน่า (statistical analysis)

เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ ในแต่ละมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้ในการสมัครหรือสอบเข้าเพื่อผ่านเกณฑ์มาตราฐานมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ ของมหาวิทยาลัยในเมืองไทยอีกเช่นกัน ใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในแต่ละคณะ ซึ่งคล้ายกับการแอดมิชชั่น น้องระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ที่น้องๆ ต้องสอบกัน เพียงแต่ว่า การสอบ SAT math จะเป็นการวัดทักษะ (skills) ทางคณิตศาสตร์นั้นเอง

ต้องการติวเตอร์ โทร 086-9750156

sat