รับสอนฟิสิกส์


รับสอนฟิสิกส์
  ว่าด้วยเรื่องการ ติวฟิสิกส์ ม.4 เตรียมสอบ เรียนเพื่อสรุปพอสังเขป ข้อสอบกวดวิชาฟิสิกส์ง่ายๆ โดยสรุปแล้วเราจะสอบกลางภาคบทนำ และ การเคลื่อนที่แนวตรง ใครยังไม่เข้าใจฟิสิกส์ ยกมือขึ้นด่วน และถ้าน้องที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหา ก็สอนฟิสิกส์ โดยการปรับพื้นฐานให้เข้าใจเนื้อหาที่ดีก่อนแล้วฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบ เยอะเพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญให้ติวน้องนักเรียนเอง เริ่มต้นกันที่บทนำ พอสรุปได้ว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้มาอย่างไรอะไร คือได้มาจากการสังเกต การตั้งสมมติฐาน และทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และนำ […]

ติวฟิสิกส์ ม.4 เพื่อความเข้าใจ